Név:
E-mail cím:

A levél:


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja

 
Körjegyzőség - Megállapodás

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A helyi közigazgatási szolgáltatás rugalmasabbá, racionálisabbá, költséghatékonyabbá válása, a regionális kapcsolatok és az érdekvédelem erősítése, a lakosság érdekében történő közös feladatvállalás elősegítése és a térségi szolgáltatások együttes kezelése érdekében Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kisbodak és Lipót Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az alábbi megállapodást kötik.

 

I.

1. A Körjegyzőség fenntartása

Darnózseli község Önkormányzat Képviselő-testülete /9232 Darnózseli, Ady Endre u. 8./, Dunaremete község Önkormányzat Képviselő-testülete /9235 Dunaremete, Szabadság u. 2./, Kisbodak község Önkormányzat Képviselő-testülete /9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 1./, Hédervár község Önkormányzatának Képviselő-testülete /9178 Hédervár, Fő u. 42./, és Lipót község Önkormányzatának Képviselő-testülete /9233 Lipót, Fő tér 2-4/ 2012.január 1-től körjegyzőséget tart fent.

 

2. A körjegyzőség neve

 • A Körjegyzőség neve: Darnózseli – Dunaremete – Hédervár – Kisbodak – Lipót – Községek Körjegyzősége.

 

 • A Körjegyzőség rövidített neve: Közép-Szigetköz Körjegyzőség

3. A Körjegyzőség székhelye

A Körjegyzőség székhelye: 9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8.

4. A Körjegyzőség működési területe

A Körjegyzőség működési területe: Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kisbodak, Lipót községek közigazgatási területe.

5. A Körjegyzőség működésének alapelvei

 • A Körjegyzőségben társult települések egyenjogúak.

 

 • A Körjegyzőség működését a társult települések közösen, egyeztetési eljárásokat beiktatva irányítják.
 • A Körjegyzőségben résztvevő települések polgármesterei negyedévente egyeztető megbeszélést tartanak a Körjegyzőség, az oktatás illetve a kistérség aktuális kérdéseiről.

 

 

6. A Körjegyzőség létrehozásának céljai

 • A Körjegyzőség működésének elsődleges céljai:

 

 • az igazgatási munka összehangolt, magas szintű működése,
 • az szolgáltatási helyek szakmai szinten segítik egymás munkáját,
 • a költséghatékony működés,
 • és a lakosság magas szintű közigazgatási szolgáltatásban való részesítése.
 • A körjegyzőség működésének másodlagos céljai:

 

 • közösen vállalható feladatok együttes megoldása, finanszírozása,
 • közös érdekvédelem térségi fórumokon,
 • közös térségi politika kialakítása.

 

 • A körjegyzőség működésének távlati céljai:

a közigazgatási reform szellemében mikrotérség létrehozása

7. A Körjegyzőség finanszírozása

 •  A Körjegyzőség finanszírozásának elsődleges alapelve, hogy a finanszírozás a feladatvállalás helye szerint történik.

 

 •  A finanszírozás mögöttes alapelve, hogy az osztott munkaköröknél a személyi jellegű juttatásokat a munkakör címzett önkormányzatai részlegesen vállalják.
 •  Feladat ellátási helyek:

 

 • 9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8.
 • 9235 Dunaremete, Szabadság u. 2.
 • 9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 1.
 • 9178 Hédervár, Fő u. 42.
 • 9233 Lipót, Fő tér 2-4.
 • Kisbodak és Dunaremete Darnózselivel szembeni költségvetési elszámolását az alábbiakban állapítják meg:

Dunaremete és Kisbodak községek önkormányzatai az általuk igényelt és megkapott normatívát átadják a körjegyzőségnek, illetve ezen felül

 • Dunaremete község önkormányzata 170.000 Ft azaz százötvenezer forint
 • Kisbodak község önkormányzata 270.000 Ft azaz kettőszázötvenezer forint

mértékű támogatást nyújt a körjegyzőségnek havi rendszerességgel.
Darnózseli község önkormányzata gondoskodik Dunaremetét és Kisbodakot érintően a költségvetés kiadási oldalán fennmaradt összeg fedezetéről.

 •  A Körjegyzőség szempontjából a székhelytelepülést, a Darnózseli szolgáltató helyet illető költségek:

 

 • a Körjegyzőség könyvelésével, pénzügyi ellátásával kapcsolatos munkaerő finanszírozása,
 • a Körjegyzőség könyvelésével, pénzügyi ellátásával kapcsolatos dologi kiadások finanszírozása,
 • a Körjegyzőség működésével kapcsolatos szervezeti tagdíjak finanszírozása,
 • a Körjegyzőség működésével kapcsolatos informatikai programok /cd jogtár, iktató program, stb),
 • a Körjegyzőség üzemeltetéséhez szükséges informatikai eszközök fenntartása,
 • a Körjegyző munkájához szükséges tárgyi eszközök finanszírozása,
 • a c), d), e) pontban megjelölt javak a finanszírozó tulajdonába kerülnek.
 •  A Körjegyzőség társult települései által létszámarányosan felosztott költségek:

 

 • a Körjegyző bére
 • a Körjegyző egyéb személyi jellegű juttatásai /telefon költsége/
 • a Körjegyző gépjármű használati díja
 • létszámarány:

ellátóhely

létszám

arány

 

 

 

Darnózseli

2200

54%

Hédervár

1174

29%

Lipót

702

17%

 

 

 

Összesen:

4076

100%

 

 •  A Körjegyzőséget megillető állami támogatás az ellátó helyek között létszámarányosan, a fenti táblázat szerint oszlik meg.
 •  A társult települések a Körjegyzőség költségvetésébe saját szándék szerint tervezhetnek be dologi kiadásokat, ezeket a költségeket a szolgáltató hely szerinti önkormányzat a Körjegyzőség részére történő pénzeszköz átadás útján finanszírozza meg.

 

 • A társult települések a Körjegyzővel történt egyeztetés után saját munkaerő igényük – mennyiség és színvonal – szerint alakítják ki személyzeti politikájukat. Ennek költségeit minden település maga finanszírozza a Körjegyzőségnek történő pénzeszközátadás útján. 

8. A Körjegyzőség működése

 • A Körjegyzőség ügyrendjét és ügyfélfogadási rendjét a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

 

 • A képviselő-testületek a Körjegyzőséggel kapcsolatos kérdésekben az alábbi döntéshozatali rendben állapodnak meg:
 • A képviselő-testületek évente legalább egy alkalommal a költségvetés elfogadása céljából együttes ülést tartanak.
 • Bármelyik képviselő-testület indítványozhatja a fentieken kívül is együttes ülés megtartását a körjegyzőséget érintő kérdésekben.
 • A Körjegyző évente a költségvetést tárgyaló ülésen köteles beszámolni a körjegyzőség munkájáról.
 • Az együttes ülés előkészítése a Körjegyző feladata.
 • Az együttes ülés döntéshozatali rendjére a települések saját szervezeti és működési szabályzata vonatkozik, együttes ülés csak a közös helyszínen való ülésezést jelenti. Egyik képviselő-testület sem határozhat másik képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben.

 

9. A Körjegyző kinevezése

 • A Körjegyzőség vezetőjének, a Körjegyzőnek kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul.

 

 • A Körjegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a hatályos jogszabály és a képviselő-testületek döntésének figyelembe vételével a székhely önkormányzat polgármestere irányítja.
 • A Körjegyzőt az alapító helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülésén, mindegyik képviselő-testület minősített többséggel hozott, egybehangzó döntésük alapján, határozatlan időre nevezik ki.

 

10. A Körjegyző feladata

 • A Körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a képviselő-testületek együttes ülésen határoznak.

 

 • A Körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a Polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

 

 • Döntésre előkészíti a Polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Polgármesterek adnak át. A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
 • A Körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a Körjegyzőség munkájáról.

 

 • A Körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek - egyeztetett - szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben ügyfélfogadást tartani.

11. Felügyeleti, ellenőrzési rend

 • A Körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek Polgármesterei együttesen végzik.

 

 • A Körjegyzőséggel kapcsolatos bármely pénzügyi, munkajogi, egyéb ügyekben a Körjegyző – az évenkénti beszámolótól függetlenül – a községi Polgármester kérésére köteles felvilágosítást adni, az iratokba betekintést engedélyezni, az ellenőrzést bármikor lehetővé tenni.
 • A Körjegyzőt munkája során a jogszabályban meghatározottakon túl a Polgármesterek ellenőrzik, minősítéséről, jutalmazásáról a polgármesterek együttesen döntenek.

 

12. A megállapodás hatálya

Jelen megállapodás 2012. január 1. napjától hatályos és határozatlan ideig tart. A megállapodást a megállapodást kötő felek – szükség esetén – bármikor felülvizsgálhatják, és közös megegyezéssel módosíthatják. 

13. Vitarendezés, kilépés, csatlakozás, megszűnés, elszámolás

 • A felek leszögezik, hogy jelen megállapodással kapcsolatban mindenkor az együttműködést tartják szem előtt és az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik.
 • A körjegyzőséget a jogszabály által nevesített esetekben az alapítók jogosultak megszüntetni. A megszüntetésről az alapítók határozattal döntenek.
 • A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 39.§ (3) bekezdése értelmében körjegyzőséghez csatlakozni és abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A kiválási szándékról a körjegyzőségből kiváló önkormányzat a körjegyzőség többi alapító tagját a kiválás időpontja előtt hat hónappal írásban tájékoztatja.
 • Megszűnés esetén 3 hónapon belül kötelesek elszámolni.

 

Darnózseli, 2011. december 12.

 

 

 Fazekas Zoltán - Darnózseli község polgármestere

Marovics Géza - Dunaremete község polgármestere

Juhász József - Hédervár község polgármestere

Ekker Károly - Kisbodak község polgármestere

Tóth Péter - Lipót község polgármestere

 

Záradék

Az Alapító Okiratot

Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2011. (XII.12.) számú határozatával,

Dunaremete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2011.(XII.12.) számú határozatával

Hédervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2011.(XII.12.) számú határozatával

Kisbodak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2011.(XII.12.) számú határozatával

Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2011.(XII.12.) számú határozatával

elfogadta.

 

Veilandics Eszter
körjegyző

 

 

 
 

 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

9232 Darnózseli, Ady E. u. 8.
Tel.: 96/215-506
Fax: 96/584-041
E-mail: hivatal@darnozseli.hu
Web: www.darnozseli.hu1956-OS MEGEMLÉKEZÉS
Október 22-én az 56-os forradalomra emlékezünk.
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019 - EREDMÉNYEK
A 2019. évi önkormányzati választás eredménye.
LOMTALANÍTÁS
Lomtalanítás lesz Darnózseliben.


^a lap tetejére